ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУД

Манай улс соёлын өвийг хамгаалах тухай Монгол Улсын Үндсэн хууль болон эрх зүйн бусад баримт бичгүүдэд тодорхой заасан байдаг. Тухайлбал, Монгол улсын Үндсэн хуульд: 7.1-д “Монголын ард түмний түүх, соёлын дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв

Read more